Regulamin

Regulamin konkursu

na najciekawszy krótki film w ramach “Festiwalu Kwarantanny”
organizowanego

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Krakowa

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na najciekawsze krótkie nagranie w ramach “Festiwalu Kwarantanny (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest Miasto Kraków, Radio RMF FM oraz Fundacja Poland Business Run (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs trwa od 23.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 do godziny 23.59 r.
 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie 16 najciekawszych krótkich filmików tygodniowo pokazującego jak uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Krakowa spędzają czas w domu w trakcie trwania kwarantanny społecznej.

Pozostałe cele:

 • Pobudzenie kreatywności uczniów.
 • Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji filmu w ramach Konkursu.
 • Wzrost umiejętności uczniów w zakresie obsługi urządzeń multimedialnych. 
 • Propagowanie postaw odpowiedzialnego zachowania społecznego.
 • Pomoc rodzicom w zorganizowaniu zajęć domowych dla dziecka w okresie kwarantanny

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Krakowa, zwanych w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.
 2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania Konkursu.
 3. Jeden film może być zgłoszony tylko jeden raz.
 4. Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie amatorskiego filmu z wybranej kategorii:
 • „Uczę się sam” – to kategoria, w której uczestnicy mają szansę pokazać, jak realizują naukę w domu
 • „Po szkole” – czyli o tym, co robię, kiedy kończę zajęcia szkolne online. Prezentacja własnego hobby, ciekawych form rozrywki,
 • “Sposób na koronawirusa” – każdy niezależnie od wieku musi teraz dbać o zdrowie własne i najbliższych. Pokażcie nam, jakie są Wasze sposoby na bezpieczeństwo i higienę w domu,
 • “Pomagam” – Nigdy przenigdy nie należy zapominać o tym, że zawsze jest dobry czas na pomaganie, które przybierać może wiele formy np. pomocy mamie w porządkach, tacie w garażu, czytania młodszemu bratu, opieki nad kotem, codziennego telefonu do dziadka i babci, żeby dodać im otuchy itd. Jakie macie sposoby na pomaganie? I jak one wpływają na Was i Waszych bliskich?
 1. Aby film został zakwalifikowany do konkursu  musi spełniać warunki określone w Regulaminie.
 2. Elementy obligatoryjne:
 • Czas trwania filmu: do: 2 minuty + napisy końcowe
 • Film musi zawierać: Tytuł + napisy końcowe
 • Rozdzielczość: min. 1290×720
 • Format: mp4, mov (H264)
 • Film nie może:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  • sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

6. Film musi pokazywać sposób spędzania czasu wolnego w domu.

IV. Zgłoszenia

 1. Termin nadsyłania filmów upływa w dniu 30.04.2020. 

Filmy należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.festiwalkwarantanny.pl. Zgłoszenia dokonuje opiekun prawny dziecka, które jest autorem filmu.

2 .Forma przesyłania prac:

 • Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wybrać jedną z kategorii konkursowych i nagrać krótki film na wybrany temat (max. 2 min), a następnie udostępnić go w jednym z serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) z hashtagami #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu. Należy skorzystać z profilu własnego lub rodziców. Post konkursowy musi być publiczny.
 • Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na stronie festiwalkwarantanny.pl – na tym etapie, rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie, następnie akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na użycie, publikację filmu wraz z wizerunkiem osób w nim występujących, a także udostępnienie filmu w mediach społecznościowych z konkursowymi hashtagami (film musi być publiczny).

V. Ocena filmów i nagrody w konkursie.

 1. Konkurs zorganizowany będzie w czterech etapach tj. 23-29.03, 30.03- 5.04, 6-12.04, 13-19.04, 20-26.04 oraz 27-30.04 br.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi kolejno w terminach:  1,8,15,22,29/04 oraz 2/05.2020. W danym terminie oceniane będą prace nadesłane w tygodniu poprzedzającym rozstrzygnięcie. 
 3. W trakcie oceny szczególnie brana pod uwagę będzie inwencja twórcza oraz pomysł na realizację filmu.
 4. Konkurs będzie rozstrzygany w 4 kategoriach wiekowych: 
 • Dzieci młodsze (3-6 lat)
 • Dzieci z klas 1-4
 • Dzieci z klas 5-8
 • Młodzież ze szkół średnich (do 18 r.ż.)
 1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatorów, których zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu;
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
 3. Kryterium oceny prac będzie się opierać na ocenie pomysłu, wykonania i techniki przekazu oraz jakości przekazu. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne;
 4. Każdego tygodnia jury wybierze łącznie 16 filmów. Autorzy 4 najlepszych (nagrody główne) z nich otrzymają nagrodę w postaci tabletu multimedialnego, pozostałe 12 osób  otrzyma zestaw edukacyjny składający się z książki lub gry planszowej. Każdy nagrodzony otrzyma pamiątkowy dyplom.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w formie wyróżnienia.
 6. W przypadku nie otrzymania w danym tygodniu przez Organizatora Konkursu wystarczającej liczby zgłoszeń kwalifikujących się do przyznania nagród, ma on prawo do przekazania części nagród na kolejny tydzień trwania akcji.

VI. Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Współadministratorami danych osobowych są:

 • Fundacja Poland Business Run z siedzibą ul. H. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków,
 • Miasto Kraków, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-044 Kraków, oraz
 • Radio RMF FM, z siedzibą al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

W ramach realizacji konkursu oraz w związku z ochroną danych osobowych, uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem e-mai: biuro@polandbusinessrun.pl oraz pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych Fundacji Poland Business Run: iod@iods.pl.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników, będą przetwarzane w celu:

1) organizacji konkursu pn. „Festiwal Kwarantanny”, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronach internetowych Organizatorów i na fanpage’u Facebook– wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnopodatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);

3) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4) wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu – w formie zdjęć z rozdania nagród oraz w formie upublicznienia przesłanego filmu na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich fanpage’ach Facebook– wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez opiekuna prawnego uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Organizatorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.

INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik posiada prawo do:

1) Dostępu do treści danych osobowych,

2) Prawo do sprostowania danych,

3) Usunięcia danych osobowych,

4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) Przenoszenia danych,

6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z jednym z Administratorów.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Fundacji Poland Business Run, dostępni pod adresem email: biuro@polandbusinessrun.pl
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do Konkursu jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika i nie narusza żadnych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do Filmu i jego wszystkich elementów składowych.
 5. Uczestnik posiada, o czym zaświadcza jego Rodzic/ Opiekun,  zgodę osób widniejących na przesłanej pracy na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 6. Zgłaszając film, Rodzic w imieniu Uczestnika akceptuje, że Organizatorzy mogą udostępniać cały film oraz jego fragmenty na ich stronie społecznościowej, stronie internetowej i innych mediach.

Kraków, 20.04.2020